برای امام زمانت یوسف باش باور میکنید میتوانید معشوق امام زمان باشید؟!