بروزرسانی های آنتی ویروس حقاف به لینک زیر انتقال داده شد.

hagaf.ir