چون فاطمه مظهر صفات یکتاست،انوار خدا ز روی زهرا پیداست