فیلم کوتاه پلک - ساخته صادق شمسایی ، مصطفی حسن بیگی