لحظه ی سال تحویل همه باهم 

دعای فرج (الهی عظم البلاء )  

را قرائت می کنیم ....