"حال پر هیاهوی"


اهل آن اهالی پر هیاهویم

هاله ی آن حال پر هیاهویم

آن کجاست؟

کجاست آن حال پرهیاهویم؟

آن حال بی اهل و هیاهویم

آن دل بی کس و حالوهویم؟

(ادامه شعر در ادامه مطلب)